Raport trans­parenţă 2015

Share

RAPORT DE TRANS­PARENTA PEN­TRU ANUL 2015

Societatea AUDIT­COVLEX este per­soana juridica romana, avand forma de societate cu raspundere limitata si isi des­fa­soara activitatea in con­for­mitate cu dispozi­ti­ile actu­lui con­stitutiv si legi­lor romane in mate­rie in vigoare, avand ca activitate princi­pală: 6920 ”Activități de contabilitate și audit financiar; con­sultanță în dome­niul fiscal”.

Capita­lul social este de 200 lei, divizat în 20 părţi soci­ale a câte 10 lei fiecare, reprezentând cota de 100%. Asocia­tul Fejér Lóránt deține 19 părți soci­ale, în valoare de 190 lei reprezentând 95 %, iar asocia­tul Fejér István-​Csaba deține 1 parte socială, în valoare de 10 lei, reprezentând 5 % din tota­lul capita­lu­lui social și a păr­ți­lor sociale.

Con­duce­rea si admi­nistrarea societa­tii este asi­gu­rata de catre dl. FEJÉR LÓRÁNT

Activitatea de audit in cadrul entita­tii se des­fa­soara in con­for­mitate cu Manu­a­lul de proce­duri pri­vind efectu­area misiu­ni­lor de audit, denu­mit în con­ti­nu­are „Manual” fiind elabo­rat în scopul realizării unitare a misiu­ni­lor de audit deru­late de către per­so­na­lul din cadrul Societa­tii AUDIT­COVLEX SRL.

Acesta reprezintă un manual de instrucţiuni în vede­rea stabilirii unui set unitar de reguli pri­vind executarea misiu­ni­lor de audit şi precizării respon­sabilităţii per­soa­nelor implicate în misiune pen­tru întoc­mirea, avizarea şi aprobarea docu­mentelor afe­rente fiecărei activităţi în deru­larea misiunilor.

Manu­a­lul urmăreşte ca activitatea de audit să atingă princi­palele obiective, respectiv:

a) asi­gu­rarea obiectivă şi con­sili­e­rea în scopul îmbu­nătăţirii siste­melor de control şi activităţi­lor Societa­tii AUDIT­COVLEX SRL;

b) spriji­nirea îndepli­nirii obiectivelor Societa­tii AUDIT­COVLEX SRL printr-​o abordare siste­matică şi metodică, prin care să se eva­lu­eze şi să se îmbu­nătăţească eficacitatea siste­mu­lui de con­ducere bazat pe ges­tiu­nea ris­cu­lui, a contro­lu­lui şi a proce­selor administrării.

Admi­nistra­to­rul declara ca manu­a­lul sus men­tio­nat asi­gura un control de calitate eficient si functio­nal in cadrul societatii.

Ultima verificare independenta pen­tru asi­gu­rarea calita­tii de catre Camera Audi­to­ri­lor Financiari din Roma­nia — Departa­men­tul de Moni­to­rizare si Competenta Profe­sio­nala a avut loc in data de 10. octombrie 2013.

Pen­tru anul financiar 2015 societatea noastra a efectuat audit sta­tutar la urmatoarele entitati:

· Societatea Pro­iect Covasna SA;

· Societatea Gos-​Trans-​Com SRL Covasna;

· Societatea Gosp-​Com SRL Târgu Secuiesc.

In cur­sul anu­lui financiar 2015, societatea a realizat o cifra de afaceri de 87.600 lei, avand urmatoarea structura:

· audit financiar/​statutar: 32.000 lei;

· audit „proce­duri conve­nite”: 46.500 lei;

· alte activitati: 9.100 lei.

Ono­rariul misiu­nii de audit financiar se cal­cu­lează în funcţie de:

· numarul mediu minim de ore pen­tru deru­le­rea si finalizarea unei misiuni de audit financiar exercitat de per­so­na­lul implicat in auditul financiar con­form Hotararii CAFR 44 din 23 martie 2005: 180240 ore;

· tariful orar aplicabil misiu­ni­lor de audit financiar: 60300 lei/​ora (in functie de specifi­cul si volu­mul activitatii).

Admi­nistra­to­rul declara ca la inceputul fiecarei misiuni de audit a fost respectata independenta audi­to­ru­lui, fiind parcurse etapele prevazute in proce­dura P-​03 a societa­tii (aceasta proce­dura are ca scop princi­pal sa dovedeasca independenta audi­to­ri­lor fata de entitatea auditata). La desem­narea audi­to­ru­lui care va executa misiu­nea de audit, sunt verificate incom­patibilităţile per­so­nale ale acestuia. Ast­fel, un audi­tor nu va fi desem­nat acolo unde există incom­patibilităţi per­so­nale, doar dacă repartizarea lui este impe­rios nece­sară, fiind fur­nizată în acest sens o justificare din partea şefu­lui structurii de audit, după caz. Dacă în timpul misiu­nii de audit apare o incom­patibilitate, reală sau posibilă, Audi­to­rii sunt obligaţi să infor­meze de urgenţă, în scris şeful structurii de audit, după caz.

Tot­odata admi­nistra­to­rul socie­ia­tii declara ca audi­to­rii care au partici­pat la misiu­nile contractate de entitatea noastra, au respectat in totalitate regle­mentarile cu pri­vire la for­marea profe­sio­nala con­ti­nua.

Data: 28. martie 2016

Ec. FEJÉR LÓRÁNT

audi­tor financiar

© Copyright audit​covlex​.ro 2012. Toate drep­turile rezervate. Webde­sign: www​.voidart​.ro