Prezentare servicii de audit financiar

Share

Obiectivul gene­ral al unui audit financiar este acela de a fur­niza asi­gu­rarea că situ­aţi­i­lefi­nanciare exa­mi­nate sunt complete şi întoc­mite cu acurateţe, iar ope­raţi­ile eco­no­mice s-​au efectuat în con­for­mitate cu legile şi regle­mentările relevante în vigoare. Îndepli­nirea acestui obiectiv în condiţii de certitudine abso­lută, chiar dacă este posibil de realizat, pre­supune o activitate cos­ti­sitoare. Pen­tru a dimi­nua aceste costuri există însă posibilitatea realizării audituri­lor pe bază de teste. În acest context audi­to­rii, prin rapoartele lor, caută să ofere o asi­gu­rare rezo­nabilă — nu o asi­gu­rare abso­lută – că situ­aţi­ile financiare exa­mi­nate sunt complete şi întoc­mite în con­for­mitate cu prevede­rile legi­lor şi regle­mentări­lor relevante în vigoare.

© Copyright audit​covlex​.ro 2012. Toate drep­turile rezervate. Webde­sign: www​.voidart​.ro