Prezentare servicii arhivistice

Share

Prin gama de servicii arhivarea docu­mentelor cre­ate asi­gu­răm cli­enţi­lor noştrii urmatoarele:

Selecţio­narea docu­mentelor /​dosarelor cu ter­me­nul de păstrare expirat
— întoc­mirea inventarelor pen­tru docu­mentele selecţio­nate;
— pregătirea docu­mentaţiei pt. Arhivele Naţio­nale;
— predarea inventarelor de selecţio­nare, inclu­sive docu­mentaţia nece­sară la Arhivelor Naţionale.

Copertarea şi legarea docu­mentelor
- sortarea docu­mentelor dupa data emite­rii sau dupa alte crite­rii stabilite;

-scoate­rea cap­selor, agrafelor;

-indo­sarie­rea, nume­rotarea docu­mentelor, legare, copertare;
— etichetarea dosarelor.

Inventarie­rea docu­mentelor con­form nomencla­to­ru­lui.
— întoc­mirea listelor de inventar pe ani şi ter­mene de păstrare con­form nomencla­to­ru­lui arhivistic;
— teh­no­redactarea inventarelor, listare şi impri­mare pe CD;
— aşezarea docu­mentelor pe raf­turi după conţi­nut şi ter­mene de păstrare;
— etichetarea cutiilor;

–ordo­narea dosarelor pe raf­turi inn depozitul de arhiva, iden­tificabile prin numere, pe ani/​serviciu/​compartiment, ter­mene de pastrare.

Ofe­rim con­sultanţă pen­tru întoc­mirea nomencla­to­ru­lui arhivistic in con­for­mitate cu prevede­rile legii.

Ame­najarea depozitu­lui de arhiva con­form regle­mentari­lor in vigoare.

Legarea, copertarea dosarelor se efectu­eaza con­form nor­melor legale aflate în vigoare şi standardelor cerute.

Arhivarea docu­mentelor se face in functie de cerintele si de specifi­cul activita­tii beneficiaru­lui, in mape specific arhivarii.

Ter­me­nul de realizare este in functie de can­titatea, comple­xitatea si starea documentelor.

Pe langa servici­ile sus men­tio­nate, va punem la dispozi­tia dvs. toata for­mu­laristica nece­sara pen­tru buna functio­nare al acestei activitati.

Pretul servici­i­lor se va stabili de comun acord, in functie de can­titatea si calitatea fizica a docu­mentelor si de tipul de coperta in care urmeaza a fi prelucrate.

© Copyright audit​covlex​.ro 2012. Toate drep­turile rezervate. Webde­sign: www​.voidart​.ro