Share

Vă ofe­rim colabo­rarea noastră în vede­rea imple­mentării Siste­mu­lui de Control Manage­rial (SCM) în con­for­mitate cu OMFP nr.946/2005 (Codul contro­lu­lui intern), cu modifi­cările şi completările ulte­rioare.

Este important ca entitatea dvs. să deţină o strategie sau plan de dezvoltare pe ter­men mediu şi scurt, acest docu­ment fiind punctul de plecare în vede­rea elabo­rării şi imple­mentării siste­mu­lui de control manage­rial, care implică parcurge­rea a mai mul­tor etape, printre care aş aminti următoarele:

  • Întoc­mirea listei obiectivelor şi a activităţi­lor pe com­parti­mente;
  • Descrie­rea modu­lui de orga­nizare si funcţio­nare a siste­mu­lui;
  • Iden­tificarea riscuri­lor şi a dis­funcţio­nalităţi­lor;
  • Întoc­mirea Regis­tru­lui riscuri­lor;
  • Stabilirea strategi­i­lor în vede­rea micşo­rării riscuri­lor;
  • Numi­rea comi­siei de moni­to­rizare a siste­mu­lui;
  • Întoc­mirea de rapoarte peri­odice;
  • Inventarie­rea docu­mentelor utilizate şi a flu­xuri­lor de infor­maţii din cadrul entităţii.

© Copyright audit​covlex​.ro 2012. Toate drep­turile rezervate. Webde­sign: www​.voidart​.ro