Servicii de audit intern

Auditul intern efectuat de noi are drept scop asi­gu­rarea con­duce­rii asupra respectării poli­tici­lor contabile, a manage­men­tu­lui, eva­luarea eficienţei siste­mu­lui de control intern (financiar si nefi­nanciar), eva­luarea calităţii, cre­dibilităţii şi realităţii datelor fur­nizate manage­men­tu­lui, protejarea ele­mentelor patri­mo­niale bilanţiere si extrabilanţiere.

Servicii de audit intern

Obiectivul gene­ral al unui audit financiar este acela de a fur­niza asi­gu­rarea ca situ­ati­ile financiare exa­mi­nate sunt complete si întoc­mite cu acuratete, iar ope­rati­ile eco­no­mice s-​au efectuat în con­for­mitate cu legile si regle­mentarile relevante în vigoare. Îndepli­nirea acestui obiectiv în condi­tii de certitudine abso­luta, chiar daca este posibil de realizat, pre­supune o activitate cos­ti­sitoare. Pen­tru a dimi­nua aceste costuri exista însa posibilitatea realizarii audituri­lor pe baza de teste. În acest context audi­to­rii, prin rapoartele lor, cauta sa ofere o asi­gu­rare rezo­nabila — nu o asi­gu­rare abso­luta – ca situ­ati­ile financiare exa­mi­nate sunt complete si întoc­mite în con­for­mitate cu prevede­rile legi­lor si regle­mentari­lor relevante în vigoare.

Servicii de arhivare a documentelor

Fiecare per­soana juridica si fizica auto­rizata, cre­a­tor si deti­na­tor de docu­mente, are obligatia de a grupa docu­mentele cre­ate in unitati arhivistice, potri­vit proble­maticii si ter­me­nelor de pastrare stabilite in nomencla­to­rul docu­mentelor de arhiva, dupa care docu­mentele se depun în depozitul arhivei. Aceasta activitate trebuie sa fie foarte ordo­nata si punctu­ala. Din lipsa de per­so­nal calificat, specializat in acest dome­niu, foarte multe firme si institu­tii publice neglijeaza aceasta activitate. În vede­rea preve­nirii unor situ­a­tii neplacute (amenzi de la auto­rita­tile sta­tu­lui, dis­pari­tia unor docu­mente importante, etc.), am venit în întâmpi­narea aces­tor neajun­suri prin aceasta gama de servicii ofe­rind colabo­rarea noastra.


Audit­CovLex. Con­sul­ting, manage­ment, audit & finance

SC Audit­CovLex SRL este membră al Came­rei Audi­to­ri­lor Financiari din Româ­nia (CAFR), fiind înregistrată sub nr.974 la această orga­nizaţie profe­sio­nală, acreditată şi de C.N.V.M., specializată în activităţi de audit (financiar, intern, sta­tutar), eva­luări (societăţi, bunuri imobile si mobile) precum şi în alte servicii financiar-​fiscal-​contabile.

Misiu­nea noastră este să trans­fe­răm către cli­enţii noştrii toate cunos­tinţele şi abilităţile noastre dobândite în peste 16 ani de către per­soa­nele care lucrează în cadrul com­pa­niei, aju­tând parte­ne­rii noştrii ast­fel încât să-​şi cre­eze o echipă de lucru şi un sistem financiar care fur­nizează infor­maţii corecte, cre­dibile şi legale la zi, în vede­rea luă­rii unor deci­zii importante de către manage­rul entităţii.

Societatea este reprezentată de ec. Fejér Lóránt, având o expe­rienţă de peste 16 ani în dome­niul financiar-​contabil-​fiscal şi al manage­men­tu­lui, posedând şi el calitatea de audi­tor financiar (nr.2210) precum şi calitatea de expert eva­lua­tor, certificat (nr.15080) de CECCAR (Camera Exper­ti­lor Contabili şi a Contabili­lor Auto­rizaţi din Româ­nia), fiind auto­rizată de C.N.V.M. (Comi­sia Naţio­nală a Valo­ri­lor Mobili­are) în vede­rea auditării situ­aţi­i­lor financiare întoc­mite de societăţi al căror acţiuni sunt cotate la pieţele mobili­are.

© Copyright audit​covlex​.ro 2012. Toate drep­turile rezervate. Webde­sign: www​.voidart​.ro